Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Zgłoszenie prac geodezyjno - kartograficznych


drukuj rss pomniejsz powiększ

W Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, na stanowiskach 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00,  tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 należy:

 1. Złożyć Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Uzgodnić listę materiałów do zgłoszenia pracy.
 3. Odebrać materiały do wykonania pracy.
 4. Złożyć operat.
 5. Odebrać operat po kontroli.
 6. Złożyć wniosek o uwierzytelnienie dokumentów i odbiór dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.


Termin załatwienia zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kto zgłasza pracę geodezyjną:

 • wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem

Kto uzgadnia listę materiałów do zgłoszenia:

 • wykonawca prac geodezyjnych bądź jego pełnomocnik po uprzednim dostarczeniu pisemnego pełnomocnictwa i dokonaniu opłaty skarbowej (wysokość opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest określona w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 12 ust. 1 pkt 3), art. 12 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05.09.2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: upoważnieni przedstawiciele wnioskodawcy, podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 Ważne informacje dla geodetów – wykonawców prac geodezyjnych:

 • Z uwagi na zaprzestanie z dniem 01.01.2013r. prowadzenia mapy zasadniczej w formie analogowej i przejście na postać cyfrową, kompetencje dokonywania zmian na przedmiotowej mapie należą do Referatu Mapy Numerycznej. Aktualizacja cyfrowej mapy zasadniczej następuje w oparciu o dokumentacje geodezyjną i kartograficzną przyjętą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Ustalanie numerów projektowanych działek oraz punktów granicznych należy ustalić telefoniczne z Panią Aleksandrą Niszkiewicz, tel. (32) 259 3572, pok. 816 ul. Francuska 70, z Panem Markiem Wróblem tel. (32) 259 3408, pok. 809, ul. Francuska 70 lub z Panią Marzeną Hołownia tel (32) 259 3129, pok. 809, ul. Francuska 70.
 • Numery inwentaryzowanych studzienek kanalizacyjnych należy ustalić z Panem Witoldem Kwiatkowskim tel. (32) 259 3395, pok. 809, ul. Francuska 70, a numery nowozakładanej osnowy pomiarowej z Panem Witoldem Kwiatkowskim tel. (32) 259 3395, pok. 809 ul. Francuska 70.
 • Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U. z 2012r. poz. 1247) obecnie obowiązującym układem jest układ 2000. Program do transformacji współrzędnych pomiędzy układami 1965 i 2000 można pobrać TU.
 • Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych można pobrać TU.
 • Formularz protokołu uzgodnienia listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania pracy można pobrać TU.
 • Formularz wniosku o uwierzytelnienie można pobrać TU.
 • Numerację nowych: działek, graniczników, punktów osnowy pomiarowej należy ustalać z pracownikami Referatu.
 • Załączniki elektroniczne stanowiące integralną część dokumentacji pomiarowej można przesłać na adres: rzgik-operaty@katowice.eu.

 

 Ogólne warunki wykonywania prac geodezyjnych:

 

Druki:

Zgłoszenie prac geodezyjnych.

wersja doc.

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzupełniające.

wersja doc.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)