Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Zamówienie na udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis z rejestru gruntów, rejestru/kartoteki budynków/lokali i wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej)


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek wypełniony zgodnie z treścią formularza (formularz EGiB).

Gdzie należy złożyć wniosek:

 • Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
 • Wniosek można przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie SEKAP i ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=415&idr=92951&menu=573

Gdzie należy odebrać dokument:

 • Dokumenty wydawane są w ustalonym terminie w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.

Termin załatwienia:

 • Wnioski realizowane są na miejscu w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681.
 • W przypadku obszernych wniosków lub wymagających postępowania wyjaśniającego termin ustalany jest w momencie złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYDANIE: WYPISU, WYPISU I WYRYSU, WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie: wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 44 pkt. 4 i § 52 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych wnioskodawca, upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy, operator pocztowy lub firma kurierska, podmioty obsługujące systemy informatyczne, z którymi zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty przetwarzające dane zgodnie z umowami powierzenia, wykonujące zadania zlecone przez Wydział Geodezji UMK;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska / nazwy oraz adresu jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Inne informacje:

 • Dokumenty z operatu ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów ewidencyjnych (w tym również informację o numerze księgi wieczystej) wydawane są na wniosek właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis; operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie (należy wskazać przepis prawa).
 • Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Druki:

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis i wyrys).

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)