Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Referat Informacji Przestrzennej


drukuj rss pomniejsz powiększ

Referat Informacji Przestrzennej:

Istotną rolę w funkcjonowaniu administracji publicznej odgrywa szybki dostęp do maksymalnie szerokiego zakresu informacji. Wartość tej informacji jest determinowana przez wiarygodność (aktualność) tej informacji, a także sposób jej udostępnienia (prezentacji).

Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje odniesione do konkretnego miejsca w przestrzeni wraz z opisowymi atrybutami do tych informacji, które łącznie tworzą bazę danych.

System Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Katowice, tworzony od roku 1998 oparty jest o produkty informatyczne oferowane przez najbardziej renomowanych producentów na świecie – standardach baz danych Oracle oraz oprogramowaniu narzędziowym firmy ESRI. Jądrem SIP są aktualizowane na bieżąco georeferencyjne bazy danych geodezyjnych (baza adresowa oraz baza ewidencji gruntów i budynków), które pozwalają na precyzyjne określenie dowolnej informacji w przestrzeni miasta.

Zakres czynności:

1. Organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową i rozwojem Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) w mieście Katowice, w skład której wchodzi System Informacji o Terenie miasta Katowice, w szczególności:

 • współdziałanie z KO/JO Urzędu Miasta Katowice oraz innymi podmiotami,
 • udział w projektach związanych z tworzeniem rozwiązań informatycznych wchodzących w skład IIP miasta Katowice.
 • prowadzenie baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść warstw Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego.

2. Realizacja bieżących zadań związanych z budową i rozwojem IIP w mieście Katowice, w szczególności:

 • analiza zgromadzonych w Urzędzie Miasta Katowice zasobów danych przestrzennych oraz potrzeb w zakresie IIP we współpracy z KO/JO Urzędu Miasta Katowice,
 • nadzór nad harmonizacją oraz integracją baz danych przestrzennych wchodzących w skład IIP oraz zarządzanie ich zawartością,
 • współpraca przy integracji danych przestrzennych, administrowanych przez podmioty prowadzące bazy danych przestrzennych,
 • administrowanie bazami danych wchodzącymi w skład IIP w zakresie zadań Wydziału Geodezji,
 • administrowanie systemami wchodzącymi w skład IIP, w tym wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą systemów informatycznych na potrzeby IIP, prace związane z modyfikacją istniejących i doborem nowych programów wynikających ze zmian stanu prawnego oraz z wymagań użytkowników,
 • zapewnienie serwisowania systemów informatycznych wchodzących w skład IIP we współpracy z KO/JO Urzędu Miasta Katowice,
 • wykonywanie jednorazowych opracowań nietypowych związanych z IIP,
 • budowa i rozwój metadanych w zakresie danych administrowanych przez Wydział Geodezji.

3. Prowadzenie przedsięwzięć informatycznych związanych z rozwojem IIP w mieście Katowice we współpracy z innymi KO/JO Urzędu Miasta Katowice, w szczególności:

 • opiniowanie projektów związanych z bazami danych przestrzennych, realizowanych przez Urząd Miasta Katowice na wniosek KO/JO Urzędu Miasta Katowice,
 • opiniowanie oraz koordynacja realizacji projektów informatycznych związanych z włączaniem baz danych przestrzennych do IIP na wniosek KO/JO Urzędu Miasta Katowice,
 • nadzór i koordynacja opracowywania warunków technicznych dla potrzeb zamówień publicznych związanych z rozwojem IIP,
 • prowadzenie projektów pilotowych związanych z testowaniem procedur przetwarzania i kontroli danych oraz wdrażaniem nowego oprogramowania na potrzeby IIP,
 • współpraca z referatami WG w zakresie funkcjonowania IIP.

4. Opiniowanie wyboru sprzętu pod względem przydatności do zastosowania w prowadzeniu IIP.
5. Wybór i zakup oprogramowania na potrzeby prowadzenia IIP.
6. Udostępnianie informacji o funkcjonowaniu IIP w sieci wewnętrznej Urzędu (Intranecie) i Internecie.
7. Obsługa strony internetowej Wydziału Geodezji w tym odpowiedzialność za bieżące aktualizowanie udostępnianych informacji.
8. Zapotrzebowanie środków związanych z utrzymaniem oraz rozwojem IIP w Urzędzie Miasta Katowice.
9. Merytoryczny nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków na IIP.
10. Merytoryczny nadzór nad umowami zawieranymi przez Urząd Miasta Katowice, a wykonawcami zadań zlecanych w zakresie rozwoju i funkcjonowania IIP.
11. Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa przy dostępie do danych osobowych w celu ich ochrony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
12. Prowadzenie spraw związanych z modyfikacją i rozwojem oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Geodezji.
13. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania wykorzystywanego przez Wydział Geodezji w szczególności w zakresie prawidłowej wymiany danych z innymi systemami informatycznymi w formacie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
14. Serwisowanie systemów informatycznych wykorzystywanych przez Wydział Geodezji.
15. Przygotowywanie analiz i raportów dotyczących danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
16. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Katowice w zakresie funkcjonowania IIP.
17. Współpraca z wojewódzkimi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie funkcjonowania IIP.
18. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)