Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Rozporządzenia i zarządzenia


drukuj rss pomniejsz powiększ

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012, poz. 125) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. 2020, poz. 1322) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz 2028) - pobierz

Rozporządzenia MInistra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014r., poz. 914) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. 2020, poz. 1316)- pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. 2020, poz. 1321) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r., poz. 1034) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 27 września 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2017r., poz 1990) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. , poz. 383) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz.U. 2020, poz. 1304) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016r. r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016r. poz. 312 z późn. zm.) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. z 2013r., poz. 1412) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 361) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. poz. 125) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 454 z późn. zm.) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001r., Nr 80, poz. 866) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45, poz. 453) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości (Dz. U. z 2005r., Nr 86, poz. 736) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 268, poz. 2663) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2001r., Nr 84, poz. 911) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lpica 2003r. w sprawie terenów zamkniętych niezędnych dla obronności państwa (Dz. U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368) - pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wykonywania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 wrześnie 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333) - pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572) - pobierz

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)