Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Nadanie lub zmiana numeracji porządkowej nieruchomości


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek można pobrać w Urzędzie Miasta - w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 lub ze strony internetowej Wydziału Geodezji.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty.
 3. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału lub topograficznej, w skali nie mniejszej niż 1:10000 (np. 1:500 lub 1:2000) lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, na których wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

Do wniosku można dołączyć również (nieobowiązkowo):

 • Dokument potwierdzający własność lub władanie nieruchomością (aktualny odpis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości).
 • Decyzję ustalającą warunki zabudowy nieruchomości lub pozwolenie na budowę z załącznikami mapowymi.
 • Mapę z pomiaru powykonawczego budynku wraz z wyraźnym zaznaczeniem na mapie ilości wejść do budynku, którym mają być nadane numery porządkowe oraz z zaznaczeniem wjazdu na nieruchomość lub potwierdzenie przyjęcia do wykonania pomiaru powykonawczego budynku przez uprawnionego geodetę.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 

Pocztą tradycyjną dokumenty należy złożyć na adres:

Urząd Miasta Katowice

 1. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dokumenty można złożyć osobiście pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

 

Biuro Obsługi Mieszkańców

 1. Rynek 1

40-003 Katowice

stanowiska 13-17

Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - środa: 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

 

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 • Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

 • Nie przysługuje.

Opłata skarbowa:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest wolny od opłat.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii wynosi 17 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłata skarbowa za poświadczoną kopię pisma o nadaniu numeru porządkowego wynosi 5 zł za każdą pełną lub zaczętą stronę.
 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego wynosi 17 zł.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić :

- przelewem na nr konta bankowego Urzędu Miasta Katowice Wydział Księgowo-Rachunkowy 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111,

- w oddziałach banku PKO BP S.A. (bez ponoszenia dodatkowych opłat),

- we wszystkich placówkach pocztowych (za dodatkową opłatą),

- za pomocą opłatomatów zlokalizowanych w budynkach Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1 oraz przy ul. Francuskiej 70,

- na stanowiskach obsługi klientów w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1 w Katowicach oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12A w Katowicach, przy  wykorzystaniu usługi Webpos Paybynet do płatności mobilnych realizowanych przez klientów Banku Pekao S.A., Banku PKO BP S.A., Banku ING Bank Śląski S.A. za pomocą aplikacji BLIK oraz Peopay,

- gotówką za pośrednictwem inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Placu Wolności 12A w Katowicach, w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Katowice (pobór w punkcie znajdującym się w budynku przy ul. Francuskiej 70w Katowicach) oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Jagiellońska 25 w Katowicach.

 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Podstawa prawna:

 • Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy Wniosku o ustalenie numeru porządkowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o ustalenie numeru porządkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47a, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współwłaściciele nieruchomości, pełnomocnicy, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Katowice, podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych, podmioty realizujące przesyłki.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa, adres (za wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail) jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy Wniosku o wydanie poświadczonej kopii pisma/zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie poświadczonej kopii pisma/zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47a, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą współwłaściciele nieruchomości, pełnomocnicy, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w Urzędzie Miasta Katowice, podmioty przetwarzające, którym powierzono przetwarzanie danych, podmioty realizujące przesyłki.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa, adres (za wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail) jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Druki:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

Wniosek o wydanie poświadczonej kopii pisma o nadaniu numeru porządkowego.

 

 

tekst jednolity
Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)