Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


drukuj rss pomniejsz powiększ

Procedura załatwiania sprawy Art. 28b. 1-4:

Koordynacja sieci uzbrojenia terenu odbywa się na wniosek inwestora lub projektanta (w uzasadnionych przypadkach: podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Wymagane dokumenty:

 • Pismo zlecające podające: temat (rodzaj sieci, położenie - ulica, nr budynku), autora projektu, inwestora z pełnym adresem.
 • Co najmniej 2 egzemplarze projektu na zaktualizowanej mapie zasadniczej, a w przypadku sporządzenia projektu na nośniku komputerowym należy dołączyć jeden uwierzytelniony wydruk mapy zasadniczej.
 • Orientacja położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu względem sąsiednich terenów i stron świata.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym (mapowym) zawierającym zakres opracowania.
 • Warunki techniczne (kopia) podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
 • Dane numeryczne na płycie CD opisujące przebieg uzgadnianego uzbrojenia.
 • Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • Podstawa prawna: Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Opłata za uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu:

 • 150 zł - gdy przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 • 105 zł - gdy przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
 • 105 zł - gdy przedmiotem uzgodnienia jest przyłącze.

Cennik:

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Projektowana sieć uzbrojenia terenu jednego rodzaju

150,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);

2) 0,7 – dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).

 

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 – w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są sieci uzbrojenia terenu niebędące przyłączami;

2) 0,7 – w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza.

 

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Dokumenty składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1, stanowiska 13-17, poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

Gdzie należy się zgłosić po odbiór dokumentów:

 • Osobiście w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Katowice - w Referacie Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych (ul. Francuska 70, VIII piętro, pok. 804 tel. (32) 259 3394 , poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00).

Kto może odebrać dokumenty:

 • Wyłącznie jednostka zlecająca.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Jeden miesiąc.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne; ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: nadawcy wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; upoważnieni przedstawiciele wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, przedstawiciele Prezydenta Miasta Katowice upoważnieni do udziału w naradach koordynacyjnych oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narad koordynacyjnych, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach, podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty którym powierzono przetwarzanie danych;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie nazwy, adresu oraz nr NIP (w przypadku przedsiębiorstw) jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek podlega rejestracji, otrzymuje numer ewidencyjny i rozpatrywany jest na naradzie koordynacyjnej.
 • Rezultat narady koordynacyjnej utrwalany jest w protokole.
 • Na dokumentacji projektowej przewodniczący narady zamieszcza adnotację zawierającą informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
 • Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (32) 259 3394

 

WARUNKI GEODEZYJNO - INFORMATYCZNE opisujące przebieg koordynowanego uzbrojenia:

Założenia ogólne:

 • Dane mają być wprowadzane w obowiązującym układzie współrzędnych 2000
 • Dane powinny być dostarczone na płycie CD
 • W przypadku sporządzania mapy i projektu na komputerowych nośnikach informacji do wniosku dołącza się oprócz wymienionych w regulaminie dokumentów jeden uwierzytelniony wydruk mapy dla celów projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać dane: projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w postaci elektronicznej wraz z treścią mapy zasadniczej w formacie *.dxf oraz współrzędne punktów załamania projektowanej sieci: plik *.txt (tekstowy) o strukturze:

 • Każda ciągła linia projektowanego uzbrojenia stanowi jeden wiersz.
 • Każdy wiersz zaczyna się liczbą punktów, a kończy znakiem średnika i ENTER (przejście do nowej linii).
 • Liczba punktów musi odpowiadać liczbie par współrzędnych Y,X
 • Współrzędne jednego punktu rozdzielone są znakiem przecinka.
 • Separatorem części ułamkowej musi być znak kropki.
 • Pary współrzędnych punktów muszą być rozdzielone znakiem spacji.

Przykład dla linii składającej się z dwóch punktów załamań:

2 6571099.64,5570424.23 6571096.34,5570430.80;

Legenda:

2 - liczba punktów załamań

6571099.64 - współrzędna Y pierwszego punktu

5570424.23 - współrzędna X pierwszego punktu

Przykład dla linii składającej się z dwunastu punktów załamań:

12 6569189.26,5561866.57 6569179.49,5561944.90 6569160.98,5561943.82 6569156.58,5561968.34 6569154.38,5561984.70 6569149.18,5562011.18 6569146.21,5562027.82 6569145.01,5562035.80 6569140.48,5562062.43 6569137.95,5562085.82 6569134.35,5562108.04 6569132.56,5562118.46;

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych obecnie obowiązującym układem jest układ 2000. Program do transformacji współrzędnych pomiędzy układami 1965 i 2000 można pobrać oraz zapoznać się z opisem TU. Program należy zapisać i rozpakować.

Wszelkie kopie map, dokumentów, materiałów, sporządzane także jako komputerowe wydruki wydawane są odpłatnie. Wgląd do oryginału dokumentu, mapy, udzielenie informacji ustnej również jest odpłatne.

 

HARMONOGRAM TERMINÓW NARAD KOORDYNACYJNYCH:

        18/12/2020    

1.     15/01/2021
2.     29/01/2021
3.     12/02/2021
4.     26/02/2021
5.     12/03/2021
6.     26/03/2021
7.     16/04/2021
8.     30/04/2021
9.     14/05/2021
10.   28/05/2021
11.   11/06/2021
12.   25/06/2021
13.   09/07/2021
14.   23/07/2021
15.   06/08/2021
16.   20/08/2021
17.   10/09/2021
18.   24/09/2021
19.   08/10/2021
20.   22/10/2021
21.   08/11/2021
22.   19/11/2021
23.   03/12/2021
24.   17/12/2021

Druki:

cyfrowa mapa uzgodnień.

wersja pdf

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)