Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Informacje pisemne z ewidencji gruntów i budynków dotyczące dłużników


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wymagane dokumenty:

 • Pisemny umotywowany wniosek określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej przez Urząd Miasta Katowice na platformie SEKAP i ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące doręczenia dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Katowice znajdują się pod adresem: https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idt=415&idr=92951&menu=573
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Pocztą tradycyjną dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

Dokumenty można złożyć osobiście pod adresem:

Urząd Miasta Katowice

Biuro Obsługi Mieszkańców

ul. Rynek 1

40-003 Katowice

stanowiska nr 13-17

Godziny urzędowania Biura Obsługi Mieszkańców:

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek - środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

 

Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Miejsce odbioru dokumentów:

 • Zgodnie ze sposobem wskazanym przez Wnioskodawcę w punkcie 13 wniosku.

Sposób załatwienia:

 • Wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z treścią zaznaczoną przez Wnioskodawcę w punkcie 9 wniosku) wraz z wezwaniem do uiszczenia należnej opłaty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 • Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych z operatu ewidencji gruntów i budynków w przypadku żądania udzielenia danych osobowych przez podmiot który, nie wykazał interesu prawnego.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Według terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Opłaty:

 • Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z 21.11.2012r. o opłacie skarbowej.
 • Zgodnie z cennikiem określonym w załączniku do ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA – WYDANIE: WYPISU, WYPISU I WYRYSU, WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą
  w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie: wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 44 pkt. 4 i § 52 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych wnioskodawca, upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy, operator pocztowy lub firma kurierska, podmioty obsługujące systemy informatyczne, z którymi zawierane są umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty przetwarzające dane zgodnie z umowami powierzenia, wykonujące zadania zlecone przez Wydział Geodezji UMK;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska / nazwy oraz adresu jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;

      9.   Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Dodatkowe informacje:

 • Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece wprowadziła nowy sposób korzystania z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, poprzez przyznanie określonym podmiotom szczególnych uprawnień dotyczących korzystania z systemu. W celu realizacji zadań ustawowych m.in. sądy, prokuratura, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, komornicy sądowi, ABW, ZUS, po uprzednim udzieleniu zgody przez Ministra Sprawiedliwości (art. 36 ust. 8 ww. ustawy) mają możliwość wielokrotnego i nieograniczonego w czasie przeszukiwania ksiąg wieczystych. Upoważnione podmioty w celu przejrzenia księgi wieczystej nie muszą dysponować jej numerem. Wystarczające jest podanie np. numeru PESEL, NIP – lub innych danych umożliwiających identyfikację właściciela lub nieruchomości. Ponadto odpisy, wyciągi i zaświadczenia z CBDKW mają moc dokumentów wydawanych przez sąd.

 

Druki:

Udostępnienie danych dotyczące dłużników.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)