Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, na stanowiskach 13-17, czynnym: poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00, tel. (32) 259 3386, (32) 259 3406, (32) 259 3407, (32) 259 3221, (32) 259 3681 lub wysyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Geodezji, ul. Francuska 70, 40-028 Katowice.
 • Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

Gdzie należy zgłosić się po odbiór dokumentów:

 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawę osobiście w siedzibie urzędu lub wysłany pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osobiście dokumenty można odebrać w Wydziale Geodezji, Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych, ul. Francuska 70, VIII piętro, pokój 801, 802 , poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów stanowi podstawę dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Opłata skarbowa:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.
 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 • Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
  lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Katowice.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dodatkowe informacje:

 • Informacje na temat przebiegu sprawy uzyskać można w Wydziale Geodezji, Referat Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych, ul. Francuska 70, VIII piętro, pokój 802 lub pod numerami tel. (32) 259 3025, (32) 259 3422, (32) 259 3280 poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;
 1. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o przeprowadzenie uzupełniającej gleboznawczej klasyfikacji gruntów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: strony postępowania, pełnomocnicy stron postępowania, klasyfikator gruntów, wykonawca prac geodezyjnych o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty którym powierzono przetwarzanie danych;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77;
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska / adresu jest niezbędne dla realizacji wniosku. Podanie danych w zakresie adresu do korespondencji oraz numeru telefonu jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą;
 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Druki:

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)